بخشی از مصاحبه همسر بزرگوار شهید همت که جریان چهل روز روزه گرفتن را برای ازدواج بیان می کنند.