پدری از سرای سالمندان در کهریزک برای فرزند پیام می دهد که به دیدنش بیاید.