ویدئو چند کلمه بیشتر فاصله نیست، گفتگویی از جنس دل میان پدر و فرزندها از آرزوهایشان تا حرف دلشان؛ ویژه روز پدر