شرط جمهوری اسلامی، لغو کامل همه تحریم‌ها و انجام راستی‌آزمایی است.