در این گزارش مروری داریم بر یکی از بیشمار جنایت‌های آمریکا علیه مردم عراق که ۳۰ سال از آن می‌گذرد؛ جنایت پناهگاه "العامریه" بغداد که بیش از ۴۰۰ شهید در پی داشت.