روایت همرزمان شهید مهدی باکری از عملیات خیبر و تصرف منطقه حریبه عراق.