فرشته ای پر از ایثار و خوبی؛ وجودت مهربونه مثل بارون؛ تویی تسکین دردایی که دارم؛ تویی تسکین این اشکای پنهون ... با صدای قاسم افشار.