ویدئو جایی که خدا نمی بخشد از حجت الاسلام سرلک به شرح نکته صفحه هشتاد و ششم قرآن کریم می پردازد که چیز که مورد بخشش حضرت حق نمی آید شرک است چرا که انسان به چیزی جز خدا اصالت داده است.