نزدیک عید هستیم و برنامه ریزی برای شیرینی و باقلوا هم یک شیرینی عالی سنتی این کلیپ آموزشی شیرینی باقلوای خونگی رو می بینیم.