جمعند همه دور و بر خانهء سلطان؛ حتما خبری هست در خانهء سلطان؛ بعد از گذر چند دهه چشم‌به‌راهی؛ از راه رسیدی ثمر خانهء سلطان؛ بیت الحرم از شوق سرش گرم طواف است؛ دور سرت آقا پسر خانهء سلطان؛ بی لطف تو بازار کرم نیز کساد است؛ پس خوب ترین اسم برای تو جواد است ... مدیحه سرایی میلاد امام جواد علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه.