سر راهت سرمو آوردم برا پرواز پرمو اوردم؛ دره خونت چیزی که ندارم؛ اشک شوق چشمای ترمو اوردم؛ ای ابوتراب یا مرتضی علی؛ ای عالیجناب یا مرتضی علی ... سینه زنی واحد با نوای امیر کرمانشاهی.