طبق مصوبه مجلس، در صورت لغو نشدن تحریم ها، ایران از پنج اسفند اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد. اما پروتکل الحاقی چیست؟ ایران از چه زمانی آن را اجرا می‌کند و نقش آن در برجام چیست؟