کلیپی از بهترین بازی های ساعد سهیلی؛ آدما پابرهنه به دنیا میان پابرهنه هم از دنیا میرن.