کتاب شاه بی شین از ده کتابی که باید در مورد انقلاب بخوانید نوشته محمد کاظم مزینانی؛ این کتاب روایت اول شخص از زندگی شاه و مواهب زندگی و مواجه شاه با مرگ شکل گرفته است.