کلیپ حکمت آمیز با موضوع تعقل و انتخاب های انسانی و نقش شیطان در این بین از استاد مرحوم عین صاد؛ علی صفایی حایری