دوست دارم نظری شاهد رضوان باشم، آشنای حرم شاه غریبان باشم، دوست دارم همه عمر در این شهرِ غریب، زائر و خادم سلطانِ خراسان باشم؛ نماهنگ بسیار زیبای عرفان شرقی بر اساس شعری از شاهد حسینی