ابر بهارام یابن الزهرا، تا کی ببارم یابن الزهرا، ای آخرین مسافر دنیا کجایی، ای یوسف صحراییه زهرا کجایی، آی آخرین مسافر دنیا کجایی؛ ویدئو استوری انتظار با صدای حاج حسن خلج