شهید مرتضی مطهری: خیلی وقتها ما به خدا می گوییم خدایا بده درصورتی که مسئله ندادن هاست باید بگیم خدایا این چیزها را از من بگیر، بخل ها، حسدها، زشتی ها