گفتمش با غم هجرون چه کنم؟، گفت: بسوز، گفتمش چاره این سوز بگو؟، گفت: بساز، نمی دونم بسوزم یا بسازم که هم باید بسوزم هم بساز؛ کلیپ استوری دلتنگی شب جمعه و یاد از اموات با صدای علی زند وکیلی