کلیپ استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ از آیه قرآن که خداوند میفرمانید: من نزدیکم.