برای یوسف خواستند که نباشد اما ماند و عزیز شد چون خدایی که اون بالاست هرچه خواهد آن شود.