در این روزهای آخر سال اگر به تابلوی نقاشی نوگرا برای سالن منزل نیاز دارید حتما این کلیپ را ببینید.