اگر سر میزتون پاچینی بود با این کلیپ ترفند و ایده می تونید خیلی ساده اونو پاک و نوش جان کنید.