کتاب دالک، از ده کتابی که باید در مورد انقلاب بخوانید نوشته سعید تشکری؛ رمانی تاریخی که شخصیت اصلی آن محمد کبابی از مریدان پروپا قرص امام خمینی ره و شهید هاشمی نژاد است.