برنامه کودک کارتونی ها سعی دارد نقش خانواده و وظایف افراد را به کودکان آموزش دهد.این قسمت یک وسیله بامزه.