زخم ها خورده ایم پی در پی از مدیری که انقلابی نیست، انقلاب امام سالم بود، انتخاب غلط فساد آورد ... کلیپ گرافی از مداحی سیاسی سید رضا نریمانی