آیا برای خوب حرف زدن صرف خوندن کتاب کافی است خیر باید تمرین هم داشته باشید این کلیپ صحبت های خانم هدیه تهرانی در این باره است.