پزشکیان: برجامی که ترامپ و اسرائیل و عربستان سعودی مخالف است شما هم مخالفید فرق شما با آنها چیست؟ ثابتی:شما سال 57 موافق شاه بودید یا مخالفش بودید؟ پزشکیان: معلوم است که مخالفش بودم! ثابتی: مسعود رجوی و گروه های چپ هم مخالف شاه بودند. پس کاری که شما میکردید به این خاطر غلط بود؟