مردم از خرید دانه ای میوه به نتوانستن برای خرید میوه رسیده اند یک کودک وضعیت مدیریت کشور را نمی دانند میوه می خواهند؛ درد و دل برنامه ثریا از وضعیت گرانی میوه