کلیپی از صحبت های آقای روحانی رییس جمهور درباره انتخاب درست و خدمات خوب اجتماعی و صف هایی طولانی برای تهیه مایحتاج مردم.