قدم می‌زنم زیر بارون، قدم می‌زنم مثل مجنون قدم می‌زنم، با یک قلب پریشون، قدم می‌زنم تا به رویا برسم ، یک قطره‌ ام که می‌خوام به دریا برسم‌، می‌خوام خونه حضرت زهرا برسم؛ ترانه امام رضایی با نوای سید رضا نریمانی