قیمت هرکس به قدر آرزوی اوست. شما در شب لیلة الرغائب شب آرزوها از خدا چی می خواهید؟