برشی از یک کارتون که مفهوم این که می گویند به هر کسی نباید محبت و لطف کرد رو خیلی خوب بیان می کنه