انتقاد مجری صداسیما به انتقال استاندار پرحاشیه خوزستان به سازمان استاندارد: آیا واقعا در کشور اینقدر کمبود مدیران وجود دارد که فقط از صندلی به صندلی دیگری جابجا می‌شوند؟!