سکانس تاثیرگذار سریال «دادِستان» با جمله ماندگار شهید رجایی؛ جهنم یه جایی داره مخصوص رییس جمهور.