شب آرزوها کاشکی تنها آرزوم باشه، ببینم به زودی باب القبله روبروم باشه، بدون تو آقا حتی یک نفس حروم باشه، عشق تو نبود کجا بودم می دونم که بی وفا بودم، ای کاش لیله الرغائب رو توی راه کربلا بودم.