بالاترین آرزوم برات اینه که آرزوهات با حکمت خدا یکی بشه؛ استوری یا وضعیت برای شب لیله الرغائب