برای ظهور دعا کنه، شب لیله الرغائبه، دعامون اینه صبح جمعه ای، بیاد از راه پسر فاطمه، کاشکی که لایق زیارتش باشیم، وقتی برای انتقال شمشیر برداشت، ایشالا که پا به رکاب حضرتش باشیم؛ نوحه خوانی سید رضا نریمانی برای آرزوی ظهور در شب لیله الرغائب