دور باشید از کسی که مدام، کفر دارد نهفته و ایمان فاش، کلیپ زیبا از شعر عطار نیشابوری مناسب برای استوری و وضعیت واتساپ..