حاج آقای محمدی استاد حوزه درباره شب آرزوها و شرایط آن و کیفیت اعمال این شب صحبت می کنند.