آثاری که برای شب لیلة الرغائب ذکر شده برای کسی که اعمال انجام دهد نه اینکه فقط آرزو کند.