لیلة الرغائب یعنی شبی که خداوند تمایل بسیار زیاد و رغبت فراوانی برای آمرزش و مغفرت بندگان خودش دارد. بار عامی است آن شب، می دهند به بندگان الهی برای مغفرت و آمرزش.