«وَ عَادَتُکُمُ الْإِحْسَانُ» و عادت شما حضرات معصومین احسان است. سادگی سی