در برنامه همرفیق یک شعر ایرانی را سخیف گرفتند که انتقاداتی را در پی داشت این شعر پانصد سال قدمت دارد و معنا و حکمت زیبای آن را در این کلیپ توسط دکتر محمد هادی محمدی می بینیم.