نکته ها از گفته ها در کلام "استاد فاطمی نیا" با موضوع: اخلاق کریمانه امام هادی(ع) در مقابل دشمن.