کلیپی کوتاه از دعای بعد از نماز صبح؛ آنچه را خدا بخواهد نه انچه خواست مردم است انچه خدا بخواهد گر چه مردم نپسندند، مناسب استوری و وضعیت واتساپ