می‌کشد با دو دست بسته تو را، دل به تقدیر داده بودی تو، دشمنانت سوار بر مرکب، پشت مرکب، پیاده بودی تو.