کلیپی مستند از چرایی عدم اعتماد سیاهان امریکا به واکسن کرونا، این مسئله ریشه در ظلم های تاریخی امریکا به این قشر بوده است.