شوخی مهران مدیری با افزایش تغییر شغل در دوران کرونا؛ رفتم کت و شلوار بخرم از پرو اومدم بیرون میوه فروشی بود.