سخنان تکان دهنده استاد مهدی دانشمند در مورد بی احساس شدن و بی عاطفه شدن مردم فعلی و مقایسه با گذشته.